ช่างผ่าน
  • ศึกษาหลักการบริหารงาน มาตฐานขององค์กรระดับนานาชาติ เพื่อสร้างคุณภาพงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต