• ศึกษาและปฏิบัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการ
  ทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโปรเซส การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำสำรอง การจัดการ
  อุปกรณ์อินพุท เอาต์พุท การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม (File Management) ความปลอดภัยของระบบและการป้องกันระบบ

 • คำอธิบายรายวิชา
  --ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบเครือข่าย อุประกรณ์ระบบเครือข่าย ตัวกลางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โปรโตคอลระบบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบปฏิบัติการเคือข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุคต์และโปรแกรมยูติลิตี้บนระบบเครือข่าย
 • หลักสูตร ปวช.
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟสกับบอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส การควบคุมไฟวิ่ง อักษรวิ่ง สเตปปิงมอเตอร์ การแสดงผลโดยใช้พีซี หรือไมโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำสำรอง การจัดการอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม(Files Management) ความปลอดภัยของระบบและการป้องกันระบบ
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้โปรแกรมยูทิลิตี การแก้ไข การจัด FILES ให้เปน็ระบบง่ายต่อ การใช้งาน และการกู้ไฟล้และฮาร์ดดิสก์ ไวรัสคอมพิวเตอร์และการป้องกัน