• ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่
  และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Propietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและ
  โปรแกรมยูทิลิตี้

 • ***ศึกษาและปฏิบัติWorkstationและแบบ Graphic ModeUser การสร้าง Group งาน


 • คำอธิบายรายวิชา
  --ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบเครือข่าย อุประกรณ์ระบบเครือข่าย ตัวกลางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โปรโตคอลระบบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบปฏิบัติการเคือข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุคต์และโปรแกรมยูติลิตี้บนระบบเครือข่าย
 • ###ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการทำงาน สถาปัตยกรรมของคอนโทรลเลอร์เบอร์ต่าง ๆ หาคุณลักษณะของชิพไอซีคอนโทรลเลอร์จากคู่มือของผู้ผลิต ใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ภายนอก งานเชื่อมต่อบอร์ดคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตและทดสอบการทำงาน งานวงจรควบคุมสเต็ปปิงมอเตอร์ (Stepping motor) วงจรควบคุมไฟวิ่งและวงจรควบคุมการทำงานเรียงลำดับ (Sequential motor) วงจรควบคุมไฟวิ่ง และวงจรควบคุมการทำงานเรียงลำดับ (Sequential control)
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟสกับบอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส การควบคุมไฟวิ่ง อักษรวิ่ง สเตปปิงมอเตอร์ การแสดงผลโดยใช้พีซี หรือไมโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำสำรอง การจัดการอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม(Files Management) ความปลอดภัยของระบบและการป้องกันระบบ
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้โปรแกรมยูทิลิตี การแก้ไข การจัด FILES ให้เปน็ระบบง่ายต่อ การใช้งาน และการกู้ไฟล้และฮาร์ดดิสก์ ไวรัสคอมพิวเตอร์และการป้องกัน