เฉพาะบางรายวิชาเท่านั้น
Courses 
เทคนิคการอินเตอร์เฟส (30128-2101) (3128 2002)Information
เทคนิคการอินเตอร์เฟส (3128 2002)Information
พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์(3128 0007)Information
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ (3128-2102 )Information
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (3128-0004)Information
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (3128-2107)Information
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (3128-2001)Information
ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทลเลอร์ (3128-0001)(3128 0005)Information
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (3128-2004)Information
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3128 2005)Information
โครงสร้างข้อมูล (3128-2004)This course requires an enrolment keyInformation
การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ (3128-2101)Information
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (3128-2104)Information
ประเมินผลฝึกงาน บริการคอมพิวเตอร์(3128-2106)Information
วิชาฝึกงานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์แวร์
คอมพิวเตอร์กราฟฟิคInformation