เฉพาะบางรายวิชาเท่านั้น

 • 3128-0006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-2

  (Basic Computer Programming)

  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจโครงสร้างของภาษาและหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  2. มีทักษะในการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

  3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

  สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการของภาษา โครงสร้างของภาษา คำสั่ง ตัวแปร ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C หรือภาษาอื่นๆ ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

 • ****ศึกษาและปฏิบัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโปรเซส การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำสำรอง การจัดการอุปกรณ์อินพุท เอาต์พุท การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม (File Management) ความปลอดภัยของระบบและการป้องกันระบบ
 • ****ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ สัญญาณและ ขบวนการทำงาน การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียน โปรแกรม การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์
 • >>ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ มาตรฐานการออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทำงานของ Network Topology, Protocol, OSI Model, LAN, WAN, VLAN, WLAN (Wireless LAN), VPN(Virtual Private Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), FDDI (Fiber Distributed Data Interface), ISDN, ADSL มาตรฐาน IEEE802.X, มาตรฐาน EIA/TIA 568 อุปกรณ์เนตเวิร์ก Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Server, Fiber Optics, Modem, Cable

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมองกลฝังตัว ออกแบบแบบสร้างวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้สามารถทำงานตามต้องการหรือหรือการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครโปร์เซสเซอร์ สัญญาณและ กระบวนการทำงานของไมโครโปเซสเซอร์ ระบบบัสและการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำ และอุปกาณ์อินพุต เอาต์พุต การอินเตอร์รัพต์ ขบวนการดีเอมเอ การอ้างตำแหน่ง (Addressing) ชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของของไมโครโปรเซสเซอร์ หลักการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์กับพิพสนับสนุน และวงจรแปลงสัญญาณ ระหว่างแอนาล็อกกับดิจิตอล การประยุกตืใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เนต การออกแบบ วางระบบ และเลือกใช้ อุปกรณ์และติดตั้ง การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตด้วยวิธีต่าง ๆ IP Share, ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแชร์ Account Squid, Proxy Server, Win Route, Win Gate, ICS จําแนกข้อดีข้อเสียของการเชื่อมต่อ อินเทอร์เนตด้วยการสื่อสาร แบบต่างๆ คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา คู่สาย ISDN ADSL, Lease Line ดาวเทียม การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) การรับ ส่งอีเมล์ การใช้โปรแกรมอัพโหลด (Upload) ดาว์นโหลด (Download) ข้อมูล Cute-FTP, WS-FTP การ Telnet, ftp และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เนต
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์โครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์สัญญาณ และขบวนการทำงานต่าง ๆของไมโครโปรเซสเซอร์การติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำขบวนการดีเอ็มเอและการอินเตอร์รัพต์หลักการรับและการส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอกการติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกการเขียนโปรแกรมภาษาและการประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การเลือกหน่วยความจำ จอภาพแบบต่างๆ ดิสก์ไดร์ฟแบบต่าง ๆ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เครื่องอ่านและเขียนบาร์โค๊ด เครื่องอ่านและเขียนซีดีรอม การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง และการแก้ปัญหา