เฉพาะบางรายวิชาเท่านั้น
รายวิชาทั้งหมด 
เทคนิคการอินเตอร์เฟส (3128 2002)ข้อมูล
พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์(3128 0007)ข้อมูล
3128-2102 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ข้อมูล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (3128-2107)ข้อมูล
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (3128-2001)ข้อมูล
พัฒนางานด้วยระบบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต(3000-0101)ข้อมูล
ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทลเลอร์ (3128-0001)(3128 0005)ข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (3128-2004)ข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3128 2005)ข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล (3128-2004)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์(3128-2007) (3128-2101)ข้อมูล
ประเมินผลฝึกงาน บริการคอมพิวเตอร์(3128-2106)ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (3001 2001)ข้อมูล
คอมพิวเตอร์กราฟฟิคข้อมูล