• ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ - การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององค์กร - การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ -ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ -รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล -การจัดเก็บและดูแลข้อมูล -ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ