• คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององค์กร การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
    %3
  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ - การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององค์กร - การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ -ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ -รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล -การจัดเก็บและดูแลข้อมูล -ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ