• ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเครื่องวัดไฟฟ้า
  • ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สารกึ่งตัวนำ