เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (3128-1001)
(eec1001-55)

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สารกึ่งตัวนำ