โปรแกรมยูติลิตี้ (2128-2007)
(ECT2007)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้โปรแกรมยูทิลิตี การแก้ไข การจัด FILES ให้เปน็ระบบง่ายต่อ การใช้งาน และการกู้ไฟล้และฮาร์ดดิสก์ ไวรัสคอมพิวเตอร์และการป้องกัน