ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (30128-0004)
(BCT0004)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การเลือกหน่วยความจำ จอภาพแบบต่างๆ ดิสก์ไดร์ฟแบบต่าง ๆ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เครื่องอ่านและเขียนบาร์โค๊ด เครื่องอ่านและเขียนซีดีรอม การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง และการแก้ปัญหา