ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30128-2001)
(ระบบปฏิบัติการคอม)


****ศึกษาและปฏิบัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโปรเซส การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำสำรอง การจัดการอุปกรณ์อินพุท เอาต์พุท การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม (File Management) ความปลอดภัยของระบบและการป้องกันระบบ