3128-2102 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้
(ECT31282102)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอัลกอริทึมหรือผังงาน กระบวนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซ็มบลี การใช้ Command Directive, Macro Command การ กําหนดแอดเดรสซิง การใช้คําสั่งเงื่อนไข การกําหนดข้อมูลแบบโครงสร้าง การคัปปลิงระหว่างโปรแกรมย่อย การเชื่อมต่อโปรแกรมย่อย