พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์(3128 0007)
(ECT0007)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เนต การออกแบบ วางระบบ และเลือกใช้ อุปกรณ์และติดตั้ง การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตด้วยวิธีต่าง ๆ IP Share, ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแชร์ Account Squid, Proxy Server, Win Route, Win Gate, ICS จําแนกข้อดีข้อเสียของการเชื่อมต่อ อินเทอร์เนตด้วยการสื่อสาร แบบต่างๆ คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา คู่สาย ISDN ADSL, Lease Line ดาวเทียม การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) การรับ ส่งอีเมล์ การใช้โปรแกรมอัพโหลด (Upload) ดาว์นโหลด (Download) ข้อมูล Cute-FTP, WS-FTP การ Telnet, ftp และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เนต