เทคนิคการอินเตอร์เฟส (3128 2002)
(CT-3128-2002)


ศึกษาไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรม โครงสร้างบัส ตลอดจนทั้งปฏิบัติการอินเตอร์เฟส