พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2128-2012)
(TC-2128 2012)


คำอธิบายรายวิชา
--ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบเครือข่าย อุประกรณ์ระบบเครือข่าย ตัวกลางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โปรโตคอลระบบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบปฏิบัติการเคือข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุคต์และโปรแกรมยูติลิตี้บนระบบเครือข่าย