ชื่อรายวิชา ลินุกส์เบ้ื้องตน (2128 2114)
(2128-2114)


***ศึกษาและปฏิบัติWorkstationและแบบ Graphic ModeUser การสร้าง Group งาน