เทคนิคการอินเตอร์เฟส (30128-2101)
(interfece-2101)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครโปร์เซสเซอร์ สัญญาณและ กระบวนการทำงานของไมโครโปเซสเซอร์ ระบบบัสและการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำ และอุปกาณ์อินพุต เอาต์พุต การอินเตอร์รัพต์ ขบวนการดีเอมเอ การอ้างตำแหน่ง (Addressing) ชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของของไมโครโปรเซสเซอร์ หลักการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์กับพิพสนับสนุน และวงจรแปลงสัญญาณ ระหว่างแอนาล็อกกับดิจิตอล การประยุกตืใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก