พัฒนางานด้วยระบบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต(3000-0101)
(ECT0101)

ศึกษาหลักการบริหารงาน มาตฐานขององค์กรระดับนานาชาติ เพื่อสร้างคุณภาพงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต