งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด ปีการศึกษา 2554
(3105-0001)

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเครื่องวัดไฟฟ้า