QuestionAnswer
สำรวจความพึงพอใจในการใช้เว็บเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากเนื้อหาในเว็บ
ความเหมาะสมของโปรแกรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนและจัดการระบบการเรียนรู้