Picture of ฤทธิ์เดช บุญตา
ตอบ: ปัญหาการเข้าใช้ LMS.yasomail.com
by ฤทธิ์เดช บุญตา - Tuesday, 30 September 2014, 02:25 PM
 
การสมัครมีค่าที่สำคัญสับสน บ่อยๆทุกปีเลย ควรระวังดังนี้
1 ชื่อผู้ใช้(user loging) ตรงนี้ให้ใส่ภาษาอังกฤษ
2. พาสสเวอร์ (Password) ให้ตัวคุณเองจำได้หน่อย
3 ชื่อตัว และนามสกุล กรุณาใส่ภาษาไทย นะครับ เวลานำคะแนนลงคะแนนในใบประเมินจะได้ถูกคน
4 ID Number กรุณาใส่ระหัสนักศึกษา